Nghe tên cũng đã thấy lạ, lần đầu tiên nghe tên món chè lạ và hay...