Chè thái là một món ăn đường phố khá phổ biến ở Việt Nam và khá...