Kem ốc quế giá 99 bảng Anh (gần 2,9 triệu đồng) không chỉ dùng các nguyên...